ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 8th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5

นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1
IMG_6810
IMG_6817

 

นายศิริพงษ์  นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561 ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 66 คน ซึ่งมาจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง แม่อาย พร้าว สันกำแพง สันทราย หางดง ดอยเต่า สารภี เวียงแหง ไชยปราการ และอำเภอแม่ออน โดยใช้แนวทางการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ หลักสูตร 9 วันและฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง รวมเป็น 12 วัน โดยมีข้าราชการจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ รวมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในจังหวัด การบำบัดฟื้นฟูใช้แนวความคิดหลักคือเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรงสร้างจิตสำนึกรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัยมีถ้าจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมากขึ้นและได้รับการพัฒนาอาชีพตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสมเมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่าง ปกติเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก.

 

IMG_6775
IMG_6784

แท็ก คำค้นหา