ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เร่งหาพื้นที่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 8th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงใหม่เร่งหาพื้นที่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
P1240315 P1240320
เวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริอยากให้ประเทศไทยปลอดเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ได้ ภายปี 2563 ตามพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลก เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความเจริญ และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงทรงมีพระวินิจฉัยให้ตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลอย่างถูกวิธี โดยกำหนดพื้นที่นำร่องที่จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ ก่อนขยายให้ครบตามกลุ่มจังหวัดทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ครบวงจร โดยเล็งขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอใช้ประโยชน์อยู่เดิม แต่มีปัญหาบางประการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงเสนอขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ เนื้อที่ 36 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 7 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย แต่ประชาชนในชุมชนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้มีการทำประชาพิจารณ์ สร้างความเข้าใจกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ 5 หมู่บ้าน เพื่อจะได้เร่งเสนอของบประมาณ และทำแบบแปลนการก่อสร้างให้ทันตามกำหนดโดยคณะอนุกรรมการฯ จะลงพื้นที่เพื่อดูความเหมาะสม และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนองพระราชปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคมนี้ อีกครั้งทั้งนี้ ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สัมผัสโรคเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3,560 คน ครบโด๊ส 2,890 คน ไม่ครบโด๊ส 670 คน หากโครงการสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดในจังหวัดเชียงใหม่ลงได้อย่างมาก พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนเลี้ยงสุนัขได้อย่างถูกต้อง และไม่ปล่อยปละละเลย เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 ตามพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลก

แท็ก คำค้นหา