ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari เปิด “กาดนัดสีเขียว”ทุกวันเสาร์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ธันวาคม 29th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari เปิด “กาดนัดสีเขียว”สำนักงานพัฒนาพิงคนคร – องค์การมหาชนโดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ชาฟารี เปิดกาดนัดสีเขียว เพื่อจำหนำยสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่แวดล้อม เน้นสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิธรรมชาติและสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ติดกับชุมชนโดยรอบ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองควาย ตำบลบ้านปง ตำบลแม่เหียะ และตำบลสุเทพ ซึ่งแต่ละชุมชนเป็นชุมชนตั้งเดิมที่มีมนต์เสน่ห์ทางด้านวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า ของที่ระลึก ของฝาก ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน และสนับสนุนการท่องเที่ยวในบริบทชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ชาฟารี จึงได้จัดกิจกรรมกาดนัดสีเขียว ภายใต้แนวคิด”กาด ECO – Chiang Mai Night Safari”

สำหรับจุดเด่นของกาดนัดสีเขียวที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเป็นตันแบบของตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมเบ็นเชตปลอตพลาสติก โฟม หรือ วัสดุสังเคราะห์ทุกชนิดที่กลายเป็นขยะที่ย่อยสลาย หรือ ทำลายลำบาก สร้างปัญหาและมลพิษต่อสิ่งแวตล้อม จุดเด่นอีกประการหนึ่งของตลาดดังกล่ว คือ การเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญท้องถิ่นจาชุมชนบริณโดยรอบ เช่น อาหาร สิ่งประดิษฐ์ การละเล่น เครื่องมือเครื่องใช้ ของฝาก ของที่ระลึก เป็นต้นนายอนุชา กล่วเพิ่มว่ การจัดกิจกรรม “กาดนัดสีเขียว” ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเชียงใหม่ไนท์ชาฟารี ที่มุ่งมั่นให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเสริมสร้างสนับสนุนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และในท้ายที่สุดนี้อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเซียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกิจกรรม “กาดนัดสีเขียว” จะจัดขึ้นบริเวณ โชนทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บ้านกวาง) แลกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น ตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนมีนาคม 2563 โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่จัดจำหน่ายภายในงานกว่า 40 ร้านค้า นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงดนตรี การละเล่นพื้นเมือง การแสดงจากเด็กและเยาวชน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นตัน

แท็ก คำค้นหา