ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 6th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป


 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้ให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดจนส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมประกวดในระดับภาค และระดับประเทศ โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพีออลล์ ล้านนา จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการตัวอย่าง ที่เป็นต้นแบบรักษามาตรฐานระดับทอง ปีที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้กับผู้แทนสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปนางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกระทรวงแรงงานมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยให้สถานประกอบการได้ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน และจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตามที่ตนสังกัด เพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6 มีนาคม 2563

แท็ก คำค้นหา