ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 26th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นแนวทางในการปรับใช้ดำเนินชีวิตต่อไป

S__5226520 S__5226524

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) โดยมี นายชูชีพ พงษ์ชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ ” การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ครูฝึกระดับอำเภอ ระดับตำบล ตลอดจนเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การอำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่เน้นการพึ่งพาตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและการบริการจัดการในภาคส่วนต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยให้เป็นนโยบายสำคัญในการนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งได้สอดคล้องกับขั้นตอนในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ขั้นตอน คือ การค้นหาและเตรียมครูฝึก , การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ , การนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต , หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องมีความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

แท็ก คำค้นหา