ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เตรียมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 7th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวน ร่วมงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้

IMG_9502

นายศักดิ์ดา แสนมี่ ผู้ประสานงาน เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง เตรียมจัดงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทบทวนบทเรียนการขับเคลื่อนงานของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ประสบการณ์ดำเนินงานสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ และร่วมแสวงหาแนวทางการพัฒนากลไกและกระบวนการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ให้สามารถดำรงวิถีชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยต่อไป และเพื่อเฉลิมฉลองและรณรงค์ให้มีมาตรการเชิงปฏิบัติเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ที่มีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ( UNDRIP )ร่วมกับภาคีชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย เวทีสมัชชาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เวทีและกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ การแสดงเจตนารมณ์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง นิทรรศการการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตวิถีชนเผ่าพื้นเมือง และการจำหน่ายสินค้าและอาหารชนเผ่าพื้นเมือง โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมจะมาจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนเครือข่ายชนเผาพื้นเมืองจำนวน 38 กลุ่มชาติพันธุ์ ภาคีองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ศิลปินและนักแสดงชนเผ่าพื้นเมือง และประชาชนที่สนใจไม่น้อยกว่า 500 คน

แท็ก คำค้นหา