ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เผย 8 องค์กร ทั้งนายกกำนัน-ผญบ.แห่งประเทศไทย สมาคมกำนัน-ผญบ.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายชาวพุทธในเชียงใหม่ ลงนามตกลงร่วมมือประกาศให้ “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 6th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

เผย 8 องค์กร ทั้งนายกกำนัน-ผญบ.แห่งประเทศไทย สมาคมกำนัน-ผญบ.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายชาวพุทธในเชียงใหม่ ลงนามตกลงร่วมมือประกาศให้ “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่” พระครูเลขาศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัด ย้ำเหตุเพื่อรักษาพระศาสนาให้อยู่คู่กับเมืองไทย เมื่อเสนอให้บรรจุไว้ใน รธน.ไม่ได้ก็ขอเป็นศาสนาประจำจังหวัด ขณะเดียวกันยังเผยแพร่คำทำนายปีนี้จะเกิดเหตุวุ่นวาย พายุถล่ม น้ำท่วมน้ำนอง ขอให้ตั้งสติดีๆ เพื่อจะรับมือกับภัยพิบัติ–

-เมื่อบ่ายวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่วัดพันอ้น ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือประกาศให้ “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่” ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย 8 องค์กร คือ 1.นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย 2.สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 3. กลุ่มพลังชาวพุทธพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 4.พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 5.ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 6.กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ 7.สมาคมสหธรรมเชียงใหม่ และ 8.สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันปกป้องคุ้มครองให้พระพุทธศาสนาสืบทอดไปจนถึงชั่วลูกหลานเหลนตลอดไป–การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ว่าด้วยเรื่องการประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมให้เหตุผลว่า เป็นเพราะจังหวัดเชียงใหม่ มีวัด และสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ มากกว่า 1,708 แห่ง ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา มีวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามแบบล้านนา มีผู้คนทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อชื่นชมสิ่งที่ดีงามของบ้านเมืองตามคำขวัญว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังเคยเป็นสถานที่สังคายนาพระพุทธศาสนา  ครั้งที่ 8 ของโลกเมื่อปีพุทธศักราช 2020 ณ วัดโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงในปัจจุบัน และเป็นเมืองที่มีความสงบร่มเย็นประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกมาโดย ตลอด 723 ปี

ในนามองค์กร ทั้ง 8 องค์กร มีความเข้าใจร่วมกันเป็นอย่างดี จึงร่วมกันทำบันทึกข้อตกลง ดังนี้ 1.ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่นับถือ 2.การสร้างศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นในชุมชน หมู่บ้าน หรือตำบลใด ๆ เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบ ผ่านการจัดทำประชาพิจารณ์จากชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆก่อน 4.ในนามองค์กรทั้ง 8 องค์กร จะร่วมกันรณรงค์ชี้แจง ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธเชียงใหม่ทุกคนต้องรักหวงแหนและเทิดทูนให้เป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป–ท้ายของบันทึกข้อตกลง มีผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, นายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช ที่ปรึกษาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นายอุ่นเรือน คำภิโล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ พระครูอมรธรรมทัต ประธานกลุ่มพลังชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ นางพรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ นายมานิตย์ ขันธสีมา นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ รศ.พิเศษถาวร เสาร์ศรีจันทร์ นายกสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ นายอาณัติ เจริญพันธ์ ประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่–

แท็ก คำค้นหา