ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“เรื่องเล่าจากทูตความดี” เวทีเยาวชนส่งเสียง เพื่อสานสายใยถึงใจผู้ปกครอง

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 12th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, บทความพิเศษ

“เรื่องเล่าจากทูตความดี”

เวทีเยาวชนส่งเสียง เพื่อสานสายใยถึงใจผู้ปกครอง

19206410_1349423861772640_821465870_n 19970951_1349424478439245_1677184725_n

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าการทะเลาะวิวาทของเด็กแก๊ง ปัญหาเด็กช่างต่างสถาบันตีกัน การใช้ยาเสพติดทั้งค้าและเสพ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร นำมาซึ่งการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ

เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ สังคมจะเพ่งโทษไปที่เยาวชนอย่างเดียว ซึ่งเป็นการมองที่ไม่รอบด้าน นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะ “เด็กก็คือเด็ก” เยาวชนเหล่านี้ถูกหล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้พวกเขาเดินทางผิด ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด ก็คือครอบครัวหรือผู้ปกครองนั่นเอง

นอกจากนั้น ยังเป็นที่ทราบกันดีว่า ยุคนี้เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของเยาวชน(Gen Y) มาก แตกต่างจากคนยุคก่อน จึงเป็นปัญหาในเรื่องทัศนคติของคน 2 ยุค ที่ต้องอยู่ร่วมกัน และต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

โครงการ “เวทีเยาวชนส่งเสียง เพื่อสานสายใยถึงใจผู้ปกครอง” หรือเรียกอีกชื่อคือ “เรื่องเล่าจากทูตความดี” จะทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจ ปรับทัศนคติเพื่อการสื่อสารในครอบครัวที่ดีขึ้น ด้วยความที่ตัวผู้ทำโครงการ เคยผ่านประสบการณ์การเป็นหัวหน้าแก๊ง “เอราวัณเชียงใหม่” ซึ่งมีสมาชิกเกือบ 200 คน

แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงตนเอง จนกระทั่งได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น, คนดีศรีเชียงใหม่, ทูตความดีแห่งประเทศไทย จากสมเด็จพระเทพฯ ทำให้ผู้จัดทำโครงการ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงสาเหตุการก้าวพลาด ปัญหาความรุนแรงของเยาวชน และมีประสบการณ์ตรง ว่าทำอย่างไรจึงจะก้าวข้ามหลุมดำเหล่านี้ได้

โครงการนี้จึงเป็นเวทีที่จะเล่าประสบการณ์ตรงให้ผู้ปกครองได้เข้าใจ ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ลูกหลานของตนก้าวเข้าสู่วงจรอุบาทว์ หรือคนที่ก้าวเข้าไปแล้ว จะหาทางออกมาจากวงจรนั้นได้อย่างไร

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 25 ระบุว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมทุกด้าน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกๆ ด้าน

อีกทั้งยังได้จัดทำคู่มือการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เยาวชน” ที่ปัจจุบันนี้มีอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น), ศูนย์เยาวชน อบจ., ศูนย์เยาวชนเทศบาล และศูนย์เยาวชน อบต.

ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการ “เวทีเยาวชนส่งเสียง เพื่อสานสายใยถึงใจผู้ปกครอง” หรือ“เรื่องเล่าจากทูตความดี” ขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดกันไปแล้ว และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีทัศนคติกับเยาวชนดีขึ้น พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาที่ดีแก่เด็กและเยาวชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ปกครองผ่านโครงการนี้ รวมทั้งเพื่อสนับสนุน แนวทางปฏิรูปการศึกษาตามแผนยุทธ์ศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ.2559-2562 โดยได้รับเกียรติจาก ‘นายวิชาญ จองรัตนวนิช’ ผู้อำนวยการสำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดงาน

และ ‘นายฤทธิพันธุ์ วิจิตรพร’ ทูตความดีแห่งประเทศไทย มาพูดคุยเล่าประสบการณ์ชีวิต ก่อนจะกลายมาเป็น “ทูตความดี” ที่ได้รับรางวัลมากมาย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่น

“เรื่องเล่าจากทูตความดี” เป็นกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อน “ศูนย์เยาวชนเชียงใหม่” ในการจัดกิจกรรม เตรียมพื้นที่สร้างสรรค์ไว้ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการอบรม ดูแล แนะนำ และให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกต้อง แก่ผู้ปกครอง ครู รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชน ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในปัจจุบัน

 

 

แท็ก คำค้นหา