ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เร่งดำเนินงานโครงการ “แปลงใหญ่ถั่วเหลืองประชารัฐ” เพื่อให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 14th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ในโครงการ “แปลงใหญ่ถั่วเหลืองประชารัฐ” ในวันที่ 17 มี.ค.นี้ หวังเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

w21

นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการ “แปลงใหญ่ถั่วเหลืองประชารัฐ” เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งได้ดำเนินงานตามแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการใช้การตลาดนำการผลิต จึงได้ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนทำการผลิตแปลงใหญ่ ในรูปแบของโครงการ “แปลงใหญ่ประชารัฐ” โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง นิคมสหกรณ์แม่แตง , บริษัทภาคเอกชน , สหกรณ์นิคมแม่แตงจำกัด และความร่วมมือจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่แบบ ประชารัฐถั่วเหลืองเคลื่อนที่สหกรณ์นิคมแม่แตง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับอย่างดี

w22

สำหรับ การดำเนินการที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุน เกี่ยวกับเรื่อง เครื่องจักรกลเพื่อทดแทนแรงงาน  ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ โดยได้เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ (ถั่วเหลือง) ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แตง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 1 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อ “การเชื่อมโยงตลาดถั่วเหลืองในประเทศไทย” , พิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กับ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด , ผู้ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภาคเอกชนและเกษตรกร รวมทั้ง การจัดนิทรรศการจากภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยังมีสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายอีกมากมาย

w23

อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการปลูกถั่วเหลืองที่เป็นพืชใช้น้ำน้อย แต่สร้างความอุดมสมบรูณ์ให้กับดิน ตลอดจน สามารถให้ประโยชน์มากในการทำการเกษตร และเป็นอาหารที่มีคุณภาพ โดยจะได้มีการขับเคลื่อนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชถั่วเหลืองให้มาก นำไปสู่การให้รัฐบาลได้เข้ามาดูแลพืชถั่วเหลืองให้มีราคาสูงมากขึ้นอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา