ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

  เมื่อ: วันอาทิตย์, กรกฎาคม 1st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

 

03 01

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จัดการเสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “สภาวะการคลอดยากในสัตว์ (Dystocia in Animals)” ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์การจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และงานวิจัยทางด้านช้างและสัตว์ป่าให้แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนา อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อและสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างสัตวแพทย์อีกด้วย

การเสวนามีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลอดปกติและผิดปกติในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดย ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการคลอดยากในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โดย สพ.ญ.กมลพันธ์ บูรณพิมพ์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลรักษานานาสัตว์ รวมไปถึงมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยกรณีตัวอย่างที่นำเสนอคือ ภาวะคลอดยากในช้างเอเชีย ทั้งแบบในและนอกสถานพยาบาลช้าง โดย สพ.ญ.พนิดา เมืองหงษ์ สัตวแพทย์ประจำคลินิกช้างปางช้างแม่แตง และ สพ.ญ.ณัชชา มนต์ชัยวนะกิจ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง  ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมไปถึงสัตวแพทย์จากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันคชบาลแห่งชาติ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ คุ้มเสือ และปางช้างต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการเสวนาจำนวน 40 คน

แท็ก คำค้นหา