ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กิจกรรมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงยุทธศาตร์เพื่อการพัฒนารูปแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กันยายน 17th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_0355DSC_0366

DSC_0375DSC_0380

 

จังหวัดเชียงใหม่จัดเสวนา กิจกรรมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงยุทธศาตร์เพื่อการพัฒนารูปแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สำหรับการสร้างสุขภาวะองค์รวมของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559-2563 เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน และยกระดับคุณชีวิตของประชน

นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง”ภาพรวมกรอบนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ วันที่16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมโดยการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนารูปแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology) สำหรับการสร้างสุขภาวะองค์รวมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน โดยการสร้างงานในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การลดความยากจนความเลื่อมล้ำทางรายได้อย่างยั่งยืน และยกระดับคุณชีวิตของประชนโดยเน้นให้ชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีชีวิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรู้สำหรับเป็นภูมิคุ้มกันของตัวเอง  โดยเป้าหมายหลักของนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพคือ สุขภาวะและคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การสร้างอาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่โดยกลุ่มผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันกรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ได้แก่ ประชาคมวิจัย, ธุรกิจขนาดใหญ่, SMEs และชุมชน ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมใน4สาขา ดังนี้ ชุดตรวจการแพทย์, เภสัชภัณฑ์, วัคซีน, และอาหารเสริมสุขภาพ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่เน้นจากการผลิตสินค้าในปริมาณมากๆ ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง และระดับขั้นของนวัตรกรรมที่สูงขึ้นพร้อมกับการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์และสุขภาพที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพของประเทศ

 

แท็ก คำค้นหา