ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“เอ็กซเรย์ทุกชุมชน ช่วยกันหาคนไม่มีเลข 13 หลัก”

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 28th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

“เอ็กซเรย์ทุกชุมชน ช่วยกันหาคนไม่มีเลข 13 หลัก”

S__3686783
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ยอมรับการมีตัวตนของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ “เอ็กซเรย์ทุกชุมชน ช่วยกันหาคนไม่มีเลข 13 หลัก” จัดโดยกลุ่มงานประสานงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้เหตุผลมาจากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังมีบุคคลที่ไม่มีตัวตนจริงอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนในชนบทที่ห่างไกล และยังไม่ได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของภาครัฐ ไม่มีบัตรประจำตัวไว้แสดงตนเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐขอตรวจค้น จึงทำให้บุคคลลักษณะเช่นนี้ไม่มีสิทธิ และขาดโอกาสที่จะได้อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเสี่ยงภัยต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของรัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักวิชาการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ และเพื่อสร้างเครือข่ายคนทำงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์และการกำหนดสถานะบุคคล เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายที่จะสำรวจบุคคลที่อาศัยอยู่จริงในชุมชน แต่ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีบัตรประจำตัวไว้แสดงตน

กิจกรรมขั้นตอนของการดำเนินการครั้งนี้ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในมิติของสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีการวางแผนดำเนินการร่วมกันในการสืบเสาะ สำรวจหาบุคคลที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ทั้งที่เป็นบุคคลที่อาจจะมีสัญชาติไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่ทราบสถานภาพของตนเอง และส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัว ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดสถานะบุคคลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในลักษณะที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ประกอบด้วยบุคลากรของรัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดตั้งเป็นเครือข่ายและการนำ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาในพื้นที่ภาคเหนือ 75 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 คน และภาคกลาง 100 คน โดยในพื้นที่ภาคเหนือ มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา