ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แม่ทัพน้อยภาค 3 สั่งการประชุมแก้ปัญหายาเสพติดพื้นที่อำเภออมก๋อยเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 14th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS

1539483153216

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ศมพ.อ.อมก๋อย) กองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ประชุมบูรณาการแผนการแก้ไขปัญหาฝิ่นและความมั่นคงอย่างครบวงจรพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้
พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานในการประชุมบูรณาการแผนการแก้ไขปัญหาฝิ่นและความมั่นคงอย่างครบวงจรพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกหน่วยงานภาคีจำนวน ๕๐ ท่าน อาทิเช่น นายอำเภออมก๋อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย, สภ.แม่ตื่น,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๖ ตำบลและ ปปส.ภาค ๕ เป็นต้น ทั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญการบูรณาการการแผนการแก้ไขปัญหาฝิ่นและปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพื้นที่การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒ หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน และตั้งเป้าหมายสำคัญคืออมก๋อยปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ
๑. ประธานในที่ประชุมมอบนโยบาย
๑.๑ พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ /รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย มอบนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ ให้กับทุกหน่วยงาน จำนวน ๓ เรื่อง คือ (๑) การเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นซ้ำซากจำนวน ๖๒ หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน (๒) เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณเขตรอยต่ออำเภออมก๋อยกับอำเภอแม่ระมาด, อำเภอท่าสองยาง และอำเภอสบเมย (๓) การดำเนินงานอย่างเข้มข้นภายใต้แนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๑.๒ ประธานในที่ประชุม ขอบคุณการทำงานอย่างเข้มข้นในห้วงที่ผ่านมาซึ่งสามารถลดสถานการณ์ปัญหาฝิ่นได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้แสดงความขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ อำเภออมก๋อยในการสนับสนุนให้มีการจัดสร้างศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยแห่งใหม่ ซึ่งสามารถเปิดใช้ดำเนินการและให้บริการประชาชนได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
๒. ที่ประชุมประเมินสถานการณ์ปัญหาและผลการดำเนินงานสำคัญ

1539483167906 1539483191646
๒.๑ ในฤดูกาลปลูกฝิ่นที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยสถานการณ์ลดลงเป็นอย่างมาก
พบพื้นที่ปลูกฝิ่นเพียง ๓๕ หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน จาก ๑๗๙ หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน ซึ่งลดลงร้อยละ ๙๔
๒.๒ สถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่นฤดูการปลูกฝิ่นปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ คาดการว่าจะมีน้อยลงอย่างมาก และผลจากการสำรวจแปลงฝิ่นห้วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมาเริ่มมีการพบพื้นที่การเตรียมแปลงปลูกฝิ่นในพื้นที่ตำบลนาเกียน และตำบลแม่ตื่นรอยต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งภาคประชาชนและภาคท้องถิ่นในทั้งสองพื้นที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่(ศมพ.อ.อมก๋อย) ได้ร่วมดำเนินการเข้าไปพิสูจน์ทราบและสร้างความเข้าใจถึงอันตรายและพิษภัยของฝิ่นกับประชาชนในพื้นที่
๒.๓ สรุปผลกลุ่มผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น มีผู้เข้ารับการบำบัด ๑,๖๘๖ ราย ร้อยละ ๘๐ ใช้ฝิ่นควบคู่กับ
ยาเมทาโดน
– โดยเป็นผู้เข้ารับการบำบัดโดยใช้ยาเมทาโดน ๑,๔๐๘ ราย
– ส่วนผู้เข้ารับการบำบัดตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมามีจำนวน ๙๓ ราย
– และผู้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยรูปแบบความเชื่อจิตวิญญาณ ๒๐๓ ราย (รับยาเมทาโดนควบคู่ ๑๘ ราย)
๒.๔ ประเมินสถานการณ์ supply ในพื้นที่ โดยเน้นที่เป้าหมายการปราบปรามนักค้ารายสำคัญ เครือข่ายรายสำคัญ ๗ เครือข่าย ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการทำลายเป้าหมายจำนวน ๑ เครือข่าย/และเข้มงวด
ในเส้นทางการนำเข้าที่สำคัญ อำเภอฮอด->อำเภอดอยเต่า->บ้านแม่ต๋อม->ตำบลนาเกียน โดยเฉพาะฝิ่นและยาบ้า ส่วนเฮโรอีน ยังไม่มีพบในพื้นที่
๓. เป้าหมายการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ : จำนวน ๖๒ หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน แบ่งเป็น
– เป้าหมาย ๓๕ หมู่บ้านหลัก (ต้องดำเนินการอย่างน้อย ๒๘ หมู่บ้าน/หย่อมบ้านที่ลดสถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่น)
– เป้าหมาย ๒๗ หมู่บ้านรอง (ต้องดำเนินการอย่างน้อย ๒๒ หมู่บ้านรอง ต้องไม่ปรากฎพื้นที่ปลูกฝิ่น) และหยุดยั้งการนำเข้าในเส้นทางหลัก
– งานป้องกันมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีหน่วยงานภาคีดำเนินการร่วมคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๕ และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย

1539483175578
– พัฒนากลไกการอำนวยการและบริหารจัดการปัญหาในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและสามารถลดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะได้มีการติดตาม
การก่อสร้างถนนวงแหวนเชื่อมต่อตำบลอมก๋อย-ตำบลนาเกียน-ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง ให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่
๔. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ (ปปส.ภาค ๕) ชี้แจงแผนการดำเนินงาน
ปี ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยขับเคลื่อนสามเรื่องหลักด้วยกัน คือ การสืบสวนหาข่าวกลุ่มเครือข่ายสำคัญ/มาตรการป้องกัน/วิชาการและข้อมูล/การสนับสนุนการติดตามตามมาตรการสำคัญ เช่น การเฝ้าระวังแปลงฝิ่น, การช่วยเหลืออาชีพและติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา,การติดตามในภารกิจสำคัญ

1539483149523
๕. ผู้แทนทุกหน่วยงานร่วมกันระดมความคิดเห็นทั้ง ๖ แผนงานเพื่อมอบหมายเพื่อทบทวน
การดำเนินการ ข้อมูลและบูรณาการแผนงานการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ อมก๋อยปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืน

แท็ก คำค้นหา