ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แม่โจ้สามัคคีดร.จำเนียร ส่งมอบตำแหน่งอธิการบบดีให้ดร.วีรพลรับไม้ต่อรุ่นต่อรุ่นนำพาแม่โจ้ก้าวหน้า

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1553741689552

ชาวแม่โจ้จับมือรู้รัก-สามัคคีสุดดื่มด่ำ ในพิธีมอบภารกิจระหว่างอธิการบดีเก่า-ใหม่ 4 เสาหลักพร้อมร่วมมือผลักดันสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศด้านการเกษตร ผศ.ดร.จำเนียร ฝากข้อคิดต้องยึดชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถือประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว ขณะที่นายกสภา ดร.อำนวย ยศสุข ชื่นชม 8 ปี 9 เดือนมีการบริหารงาน-เงิน-คน นำแม่โจ้ก้าวหน้ายั่งยืน ด้านว่าที่ผู้นำแม่โจ้คนใหม่ รศ.ดร.วีระพล ประกาศสานต่อ ก่อใหม่ทำมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย วอนทุกฝ่ายจับมือร่วมกันทำงาน

1553741640147
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ขึ้นปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการ แทน ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีฯ ซึ่งครบวาระตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างเป็นทางการนั้น เมื่อสายวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 ตึกอธิการบดีฯ มีพิธีมอบงานโดย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีฯที่จะครบวาระกับ รศ.ดร.วีระพล ทองมา โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.สุจินต์ จินายก อุปนายกฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางคณาจารย์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษา และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ตลอดถึงบุคลากรเข้าร่วมจำนวนมาก
ก่อนเข้าสู่พิธีการมอบเอกสารงาน ฝ่ายเลขานุการได้ฉาย VTR สรุปผลงานของ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช เป็นอธิการบดี 2 สมัย รวมทั้งช่วงเวลารักษาการรวม 8 ปี 8 เดือน 25 วัน โดยสรุปว่า ตลอดเวลาผ่านมา อธิการบดีและทีมบริหารมุ่งเน้นการทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงยั่นยืน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณค่าของคน การสร้างและพัฒนาระบบงาน และบูรณาการกับมิติด้านอื่นๆ ในลักษณะ งาน-เงินงบประมาณ-คน เพื่อนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ มีปณิธานมุ่งความเป็นเลิศในวิทยาการหลายสาขาโดยมีศาสตร์แห่งการเกษตรเป็นรากฐาน พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

1553741629835
ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช ขึ้นกล่าวว่า การทำงานที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นความมั่นคงยั่งยืนของแม่โจ้เป็นหลักสำคัญ โดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์ 9 ข้อเป็นที่ตั้ง ไม่ได้ยึดตัวบุคคล ซึ่งทั้ง 9 ข้อนั้น เมื่อมอบงานให้กับผู้นำคนใหม่ของแม่โจ้แล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยต่อไปทั้งพันธสัญญา ทำให้แม่โจ้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ด้วยความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง บนพื้นฐานของความสามัคคี 4 เสาหลัก คือ คณาจารย์-บุคคลกร,ศิษย์เก่า,นักศึกษา และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การบริหารมหาวิทยาลัยผ่านมา ได้มุ่งเอาคุณธรรมนำหน้า มีความยุติธรรม ตรวจสอบได้โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ผิดต้องขอโทษ การมีส่วนร่วม และยึดหลักความคุ้มค่า ทำแล้วได้อะไรต่อสังคม นอกจากนั้นยังต้องใช้ตรรกะ คือ ความมีเหตุผลและความจริงที่ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
อธิการบดีแม่โจ้ที่กำลังจะผ่านพ้นตำแหน่ง กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยมีได้แต่อย่าทำร้ายองค์กร อย่าสร้างความแตกแยก อย่างที่ผ่านมาถึงขั้นเรียกให้ใช้ ม.44 เหมือนกับเผาบ้านเผามหาวิทยาลัย เผาสังคมไปจนถึงประเทศชาติ ขอฝากกับทุกฝ่ายอย่ากระทำเลย มีอะไรอย่าพูดความจริงครึ่งเดียว อย่างคำว่า “สภาเกาหลังอธิการบดีฯ”ซึ่งไม่เป็นความจริง และก็พิสูจน์ได้ว่าไม่จริง ขอชาวแม่โจ้อย่านำศึกในออก ศึกนอกเข้า ไม่ดีลูกแม่โจ้ไม่ทำ เราต้องยึดหลักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นหลักสอนให้คนคิดเป็นทำเป็น เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช กล่าวในตอนท้ายว่า มีคนถามพ้นวาระไปแล้วจะทำอะไร ก็ตอบว่าอายุ 66 แล้วขอพักผ่อน รู้จักพอมีความสุข หวังจะอยู่กับอำนาจมี โลภ โกรธ หลงเป็นความทุกข์ จึงขอบคุณสภา คณาจารย์ คณบดี คณะกรรมการส่งเสริมฯ และศิษย์เก่า ตนถือว่าตำแหน่งอธิการบดีไม่ใช้ตำแหน่งเอาใจคน แต่มีหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย ขอบคุณทีมเลขาฯขอบคุณคุณบุษบา (ภรรยา)ซึ่งอยู่กันมา 40กว่าปี มีศีลเสมอกันอยู่กันอย่างสมถะ ไม่มีหลังบ้านใครมาขออะไรไม่เคยให้ แยกแยะเรื่องส่วนตัว/ส่วนรวมตลอด

1553741618133
ทางด้าน ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวติดตลกว่า อธิการบดีพูดยาวเหมือนจะไม่อยู่กับเรา แต่ท่านต้องอยู่กับเราอีกนาน เท่าที่มองดูอันหนึ่งร้อน อันหนึ่งเย็น เมื่อเปลี่ยนผ่านอธิการเก่าไปสู่คนใหม่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปรับตัว และตนเห็นว่าแม่โจ้วันนี้สงบเรียบร้อย สวยงามที่สุด ขณะนี้รัฐบาลก็ยังวุ่นวายอยู่ ซึ่งอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา แต่จะต้องพิสูจน์ฝีมือ ไม่ยึดติด ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง บ้านเมืองจะพัฒนาไม่ได้ สำหรับ ผศ.ดร.จำเนียร บริหารงานชัดเจน พูดจาตรงไปตรงมา มีความคิดสั่งการรวดเร็ว มีวิสัยทัศน์พัฒนาแม่โจ้มามากดังผลงานที่ได้รายงาน เป็นที่ประจักษ์ทุกมิติ การบริหารจัดการได้รับรางวัลมากมาย ด้านยุทธศาสตร์ได้สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมแม่โจ้อย่างแท้จริงในห้วง 8 ปี 9 เดือน 2 วาระได้บริหารงาน-เงิน-คนได้ดี อย่างไรก็ตาม ฝากถึงผู้บริหารชุดใหม่ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้แม่โจ้พัฒนาก้าวหน้าทุกภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นปัญญาของแผ่นดิน
ว่าที่อธิการบดีแม่โจ้คนใหม่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา กล่าวปิดท้ายว่า จะเข้ามาดูแลแม่โจ้ตั้งแต่ 1 เมษายนนี้ แต่เหมือนมีประเด็นร้อนๆทั้งตัว แต่ก็ท้าทายมาก จะสานต่องานของอธิการบดีคนเก่าให้ดี จะสานงานต่อ ก่องานเพิ่ม และเสริมงานใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับของชาวแม่โจ้ ทำให้นำไปสู่ Go Eco.มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร แต่ตนเองทำคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือความรักความสามัคคี ตนขอปวารณาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเสร็จการแถลงชี้แจงแล้ว ได้มีการบันทึกภาพหลายชุด โดยเฉพาะชุดของ 4 เสาหลัก คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมได้มีการจับมือประสานกันอย่างงดงามเหมือนเป็นสัญญาจะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยความรักความสามัคคี.

1553741689552

บรรยายภาพ
รัก-สามัคคี…ในพิธีมอบภารกิจระหว่างอธิการบดีเก่า-ใหม่ 4 เสาหลักพร้อมร่วมมือผลักดันสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศด้านการเกษตร โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภาฯ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกร่วมสักขีพยาน ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช มอบหน้าที่ให้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รับไม้ต่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายด้วยความรัก-สามัคคี ตามข่าว

แท็ก คำค้นหา