ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แม่โจ้ จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร ตัดช่อผลผลิตลำไยตอนเล็ก เพิ่มผลผลิตเกรด AA ได้มาก

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 4th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, COVID-19, บทความ, บทความพิเศษ

 

1525446545986_5

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ม.แม่โจ้ สร้างนวัตกรรมการตัดช่อผล เพื่อผลผลิตลําไยเป็นเกรด AA
นายนเรศ ฝาปากเพราะ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่
เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ได้ประมาณการผลผลิตลําไยในฤดู 8 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2561 มีพื้นที่ที่ให้ผลผลิต 637,127 ไร่ และคาดการณ์ผลผลิต จํานวน
386,303 ตัน มากกว่าผลผลิตลําไยในฤดู ปี 2560 ประมาณร้อยละ 2.28 ซึ่งผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ประมาณ 329,254 ตัน หรือประมาณร้อยละ 85.23 และที่สําคัญสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการงดนําเข้าลําไยสดในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ทําให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตสดลําไยที่ไม่สามารถนําเข้าได้ประมาณ 28,000 ตัน

12

ทางคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit board) จึงได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการโครงการรณรงค์การผลิ
ตลําไยคุณภาพ ให้ผลผลิตลําไยเป็นเกรด AAเพื่อกระตุ้นการบริโภคสดภายในประเทศและลดการพึ่งพาตลาดอินโดนีเซีย โดยในปี 2561 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดําเนินการณ์ายทอดเทคโนโลยีการตัดช่อผล เพื่อผลิตลําไยเป็นเกรด AAให้แก่ Core Team และนําไปขยายผลสู่เกษตรกร โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า(ศพก.)และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมายจํานวน 6,543 ราย พื้นที่ 44,790 ไร่
ผศ.พาวิน มะโนชัย สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวว่าทางรอดของเกษตรกรชาวสวนลําไย จําเป็นต้องทําในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงผลผลิตให้ได้คุณภาพ เน้นความปลอดภัยของผลผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหนาวยพื้นที่ให้สูง เลือกช่วงการผลิตให้เหมาะสม สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด จากการศึกษาทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พบว่าคุณภาพของลําไยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ได้แก่ พันธุ์ลําไย ความสมบูรณ์ของต้น สภาพแวดล้อม การเข้าทําลายของโรคและแมลง การปฏิบัติดูแลรักษา
บ่อยครั้งที่เกษตรกรมักพบอยู่เสมอว่าผลผลิตลําไยด้อยคุณภาพคือมีผลขนาดเล็ก เนื้อแฉะนํ้าทั้งๆที่ต้นลําไยสมบูรณ์และได้รับการปฏิบัติดูแลรักษา เช่น ให้นํ้า ให้ปุ๋ย ป้องกันโรคและแมลงอย่างสมํ่าเสมอแต่ก็ยังมีผลขนาดเล็ก สาเหตุหลักเนื่องมาจากต้นลําไยติดผลดกจึงทําให้เกิดการแก่งแย่งอาหารที่ใบสร้างขึ้น
จนไม่เพียงพอที่จะนําไปสร้างผลที่มีคุณภาพ แนวทางในการปฏิบัติที่ได้ผลดีและมีการทดลองในหลายๆพื้นที่ พบว่ามี 2 วิธีที่ได้ผลแน่นอนในการทําลําไยคุณภาพเกรด AA คือ
1)การตัดแต่งกิ่ง รูปทรงของการตัดแต่งกิ่งมีผลต่อคุณภาพของผลผลิต จากการทดลองแต่งกิ่งลําไย 4 ทรง คือ ทรงฝาชีหงาย ทรงเปิดกลางพุ่ม ทรงสี่เหลี่ยมและทรงครึ่งวงกลม พบว่าทรงฝาชีหงายให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่าทรงอื่นๆทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีจํานวนกิ่งต่อต้นน้อยและผลผลิตส่วนหนึ่งของทรงฝาชีหงายเกิดจากกิ่งกระโดงที่สมบูรณ์ เมื่อผลแก่ช่อผลจะโน้มหลบในทรงพุ่ม ทําให้ผลมีขนาดใหญ่และสีผิวเหลือง 2)การปลิดผลและตัดช่อผล การเพิ่มขนาดและคุณภาพของผลลําไยจากต้นที่ติดผลดก ได้ทดลองตัดช่อผลลําไยออกบางส่วนพบว่าสามารถเพิ่มขนาดของผลลําไยได้ โด1)ใช้กรรไกรตัดปลายช่อผลประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวช่อหรือไว้ผลไม่เกิน 50 ผลต่อช่อ หรือ 2)อาจตัดช่อเว้นช่อทิ้งเป็นช่องไฟ ระยะห่างประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร หรือ 3)ใช้วิธีผสมผสานกันทั้งตัดช่อผลและตัดช่อเว้นช่อทิ้งเป็นนช่องไฟ

511
ก็สามารถเพิ่มขนาดผลได้อย่างชัดเจนและมีรายได้ต่อต้นมากกว่าต้นที่ไม่ตัดช่อ ระยะตัดที่เหมาะสมควรตัดในระยะที่ผลลําไยมีขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร หรือผลลําไยมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว วิธีตัดช่อถ้าเป็นนต้นเล็กใช้กรรไกร ในกรณีที่ต้นสูงควรใช้กรรไกรด้ามยาวตัด ถึงแม้จะเป็นวิธีการที่ยุ่งยาก
สิ้นเปลืองแรงงาน แต่เป็นวิธีการที่ได้ผลแน่นอน ในอนาคตถ้ามีการจัดทรงพุ่มลําไยให้ต้นเตี้ยก็สามารถปฏิบัติง่ายขึ้น ปัญหาที่สําคัญคือเกษตรกรยังเสียดาย ไม่กล้าตัดช่อผล แต่ที่สวนของ “ป้าลําดวน” อ.สารภี จ.เชียงใหม่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทดลองตัดช่อผล 3 ต้น สามารถขายลําไยได้มากกว่าลําไยที่ปล่อยให้ติดดกตามธรรมชาติ 20 ต้น” สําหรับการปรับปรุงสีผิวลําไยให้สวยสีเหลืองทองที่ตลาดต้องการ
มีแนวทางดังนี้ 1)ใช้เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง หลักการคือทําอย่างไรให้ผลผลิตอยู่ในทรงพุ่มหรือช่อผลหลบเข้าทรงพุ่ม 2)การห่อผลโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อก่อนที่ผลลําไยจะแก่ประมาณ 1 – 2 เดือนและต้องป้องกันเชื้อราด้วย พร้อมทั้งผูกมัดกระดาษด้านปลายช่อให้หลวมเพื่ออากาศจะได้ระบาย ลําไยต้นหนึ่งๆอาจไม่จําเป็นต้องห่อทุกช่อ ช่อผลที่อยู่ในร่มหรือใกล้กับพื้นดินโดยปกติจะมีสีผิวที่สวยอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นนต้องห่อผล 3)การป้องกันโรคและแมลง โรคที่สําคัญที่มีผลต่อคุณภาพของผลคือโรคราดํา สังเกตได้จากมีคราบสีดําเกาะตามผิวผลซึ่งจะเกิดหลังจากที่มีแมลงพวกเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย
เข้าทําลายโดยดูดกินนํ้าเลี้ยง แล้วถ่ายมูลหวานออกมา ซึ่งเป็นอาหารของพวกเชื้อรา การป้องกันกําจัดจึงควรป้องกันที่ต้นเหตุคือป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย โดยใช้ปิโตรเลี่ยมออยหรือสารคลอไพรีฟอส ฉีดพ่น การใช้สารป้องกันกําจัดแมลงควรพ่นก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 1 เดือน เกษตรกรที่สนใจการตัดช่ออผล เพื่อให้ได้ลําไยคุณภาพเกรด AA ช่วงนี้สามารถนําไปปฏิบัติทดลองตัดช่อผล/ตัดช่อแบบเว้นช่องไฟ/ตัดแบบผสมผสาน ในสวนสัก 2-3 ต้น แต่ต้องทําการตัดช่อผลทั้งต้น 30-50 % ไม่ต้องเสียดาย
แล้วท่านจะพบความเปลี่ยนแปลงระหว่างการตัดช่อผลและต้นที่ปล่อยให้ดกตามธรรมชาติว่าคุณภาพ
ขนาดและราคาของลําไยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน “ เกษตรกรต้องตัดช่อผล เพื่อให้ได้ลําไยคุณภาพเกรด AA” สนใจในรายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ผศ.พาวิน มะโนชัย
โทร.081-8819694 ,อ.สถาพร ฉิมทอง โทร.087-2304020 ,สํานักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือใกล้บ้านท่าน หรือน.ส.ศิริลักษณ์ กมล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ โทร.081-
2873063
นายกุณฑล เทพจิตรา สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่โทร.053-908666
ภาพประกอบ-11-ทีมงานการตัดช่อผล เพื่อให้ได้ลําไยคุณภาพเกรด AA โดยผศ.พาวิน มะโนชัย

แท็ก คำค้นหา