ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด แก้ปัญหาขาดสภาพคล่องทางด้านงบประมาณ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 16th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด แก้ปัญหาขาดสภาพคล่องทางด้านงบประมาณ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

IMG_1440

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ขนาด 60 เตียง เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2509 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการผู้ป่วยด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้พร้อมรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการ

ในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดสภาพคล่องของงบประมาณที่ใช้บริการประชาชนทั่วไป ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการระดมปัจจัย โดยการทอดผ้าป่าสมทบทุน มีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับข้าราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจทุกด้านทุกสาขา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดต่อไป.

แท็ก คำค้นหา