ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงาน”ฮับขวัญน้องหล้า อำลาปี้ใหญ่”

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 1st, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1554134438053 1554134459712

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงาน”ฮับขวัญน้องหล้า อำลาปี้ใหญ่”

และงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงาน”ฮับขวัญน้องหล้า อำลาปี้ใหญ่”และงานปัจฉิมนิเทศนัก

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมี พันเอกหญิง แพทย์

หญิง นิภาพรรณ ธรรมเดชศักดิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่กล่าวรายงาน

1554134421365 1554134334231
งาน”ฮับขวัญน้องหล้า อำลาปี้ใหญ่”เป็นกิจกรรมที่มีมาเป็นประจำทุกปีโดยมี

วัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรกคือเพื่อต้อนรับสร้างขวัญกำลังใจและความประทับใจ

ให้แก่นักเรียนใหม่ของโรงเรียนสาธิตหรือ”น้องหล้า” ประการที่สองเพื่อแสดงความยินดี

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ”ปี้ใหญ่”ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมี

ความรัก ความผูกพันแลพภาคภูมิใจในสถาบันและประการที่สามเพื่อเสริมสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาโรงเรียนประกอบด้วย คณาจารย์

1554134354146 1554134375579

บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า
ในปีการศึกษา 2562 นี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 224 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยา

ศาสตร์ วมท.มช.จำนวน 58 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี

2561 จำนวน 231 คนร่วมพิธี พร้อมกันนี้รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน”ฮับขวัญน้องหล้า อำลาปี้ใหญ่”และงาน

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

1554134409721 1554134345317

แท็ก คำค้นหา