ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มช. จัดค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 4 ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1,245 ต้น ในพื้นที่ 3 ไร่ ของเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 3rd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มช. จัดค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 4 ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1,245 ต้น ในพื้นที่ 3 ไร่ ของเชียงใหม่

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด “ค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 4” ภายใต้โครงการดอยสุเทพศึกษา ปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมสำคัญของค่ายในวันปลูก 29 มิถุนายน 2562 ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เทศบาลตำบลแม่แรม โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ในเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันปลูกกล้าไม้นานาพันธุ์ กว่า 1,245 ต้น ด้วยเทคนิคพรรณไม้โครงสร้าง ในพื้นที่ 3 ไร่ ณ แปลงปลูก ป่าบ้านแม่ขิ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรเดิมให้เป็นผืนป่าที่มีโครงสร้าง และความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการศึกษาเรียนรู้ในอนาคต

ค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 4 ในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากทุกภาคของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 22 คน โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวต่างๆ ในหัวข้อ การฟื้นฟูป่า ความเสื่อมโทรมของป่า ระบบนิเวศป่าไม้ภาคเหนือของไทย สภาพแวดล้อมของแปลงปลูกป่า ความสำคัญของหอพรรณไม้ต่อการฟื้นฟูป่า การวางแผนการปลูกป่า การดูแลและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของกล้าไม้หลังปลูก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ณ คณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติภาคสนามเรื่อง การสำรวจและประเมินจำนวนกล้าไม้ในแปลงฟื้นฟู การเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ การเก็บตัวอย่างพืช การเก็บเมล็ด การเตรียมกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่า ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้ลงมือปฏิบัติปลูกป่าในสถานที่จริงผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูป่าโดยเทคนิคพรรณไม้โครงสร้าง ร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในวันปลูก โดยการจัดค่ายให้ครั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมมุ่งหวังในการปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่นำความรู้เกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูป่าไปสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้นานาชนิดในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทย

แท็ก คำค้นหา