ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อโกด้าผนึกกำลังกับ WWF ปลูกต้นไม้ 6,000 ต้นที่เชียงใหม่

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 18th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์

อโกด้าผนึกกำลังกับ WWF ปลูกต้นไม้ 6,000 ต้นที่เชียงใหม่

เมื่อไม่นานมานี้ พนักงานอโกด้ากว่า 50 คน รวมถึงคุณจอห์น บราวน์ (John Brown), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอโกด้า และอาสาสมัครในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย (WWF-Thailand) เพื่อปลูกต้นไม้กว่า 6,000 ต้น มอบผืนป่าคืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ CSR ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืน

จากซ้ายไปขวา: 1. คุณอภิวัฒน์ คนใจบุญ, ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 13, 2. คุณต่วน ฟาม, หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนและ CSR ของอโกด้า, 3. นายศรีวรรณ ประภัสสรวัฒนกุล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก, 4. คุณพลาย ภิรมย์, ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย, 5. คุณยิ่งยง วิทยานานันท์, ผู้บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย, 6. คุณจอห์น บราวน์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอโกด้า, 7. คุณรัฐภัทร ศรีจันทร์กลัด, เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน, 8. นางวัฒนา ครั่งสี, ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม, 9. คุณปรีชา กรรณิกา, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก, 10. เกวลิณ อัทธายุ, ผู้จัดการส่วนงานกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอโกด้า

ในการร่วมมือกันครั้งแรกกับ WWF อโกด้ามุ่งมั่นที่จะปลูกต้นไม้ในนามของพาร์ทเนอร์ที่พักในประเทศไทยและจีนซึ่งได้รับรางวัล Gold Circle Award ประจำปี 2019 โดยในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 กลุ่มพนักงานของอโกด้า ตัวแทนของพาร์ทเนอร์ที่พักบางส่วน อาสาสมัครในชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 ได้ร่วมกันจัดเตรียมปุ๋ย และปลูกต้นกล้าจำนวน 6,000 ต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ WWF ในการสร้างแรงจูงใจให้ 10 ครอบครัวที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ เปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำการเกษตรตามแนวคิด “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อจัดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และหยุดการทำลายหน้าดิน

คุณพลาย ภิรมย์, ผู้จัดการโครงการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย (WWF-Thailand) กล่าวว่า “สำหรับโครงการปลูกป่า FLR349 ในครั้งนี้ WWF ได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับอโกด้าซึ่งมีศักยภาพสูงในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น พวกเรามีวิสัยทัศน์เดียวกันในการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้เกษตรกร ฟื้นฟูระบบอาหารในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

คุณต่วน ฟาม (Tuan Pham) หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนและ CSR ของอโกด้า กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และทำงานร่วมกับ WWF ในการช่วยกระจายประโยชน์ของการปลูกป่าให้กับเกษตรกรรายย่อยและระบบนิเวศในพื้นที่ชนบทโดยตรง ที่อโกด้า เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศไทยในการเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม หรือสนับสนุนโครงการริเริ่มของชุมชนในท้องถิ่นดังเช่นโครงการนี้ ซึ่งเราให้การสนับสนุนทั้งเวลา ความมุ่งมั่นตั้งใจ และเงินช่วยเหลือ

ในปีนี้อโกด้าได้ดำเนินการขยายโครงการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การตอบแทนสังคมถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมอโกด้า พนักงานอโกด้าสามารถลางานแบบได้รับเงินเดือนตามปกติเพื่อไปเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมได้ และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ทีมงานด้านความยั่งยืนของอโกด้าจึงได้เปิดตัว Kiva (แพลตฟอร์มสำหรับการให้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการและนักเรียนจากทั่วโลก) และ Benevity (แพลตฟอร์มการบริจาคเงิน) ให้พนักงานของอโกด้าในสำนักงานในกว่า 30 ประเทศทั่วโลกได้ใช้งาน”

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า 349 ของ WWF-Thailand ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวคิด ‘ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง’ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภารกิจหลักของโครงการคือฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างระบบอาหารในท้องถิ่นที่ยั่งยืน เพื่อช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากหนี้ที่เกิดขึ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมถึงอนุรักษ์ดิน พื้นที่รับน้ำ และป่าไม้ตามธรรมชาติ การปลูกป่ามีคุณค่าต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยคืนอากาศที่สะอาด พร้อมลดโอกาสในการเกิดน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา