ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศธจ.ลําพูน เดินหน้าอบรมหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 5th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1525515506079_1  1525515506089_2

ศธจ.ลําพูน เดินหน้าอบรมหลักสูตรปฐมวัย(5-6 พฤษภาคม 2561) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน กว่า 200 คน
เพื่อขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)กรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นสําคัญคือ การเรียนรูปแบบ activelearning ของเด็กโดยการลงมือกระทํา มีการบูรณาการผ่านการเล่น และเป้าหมายให้เด็ก มีวินัย มีปัญญา มีความสุข ณ เวียงศิริ รีสอร์ท อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ทั้งนี้ การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์ความ บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

แท็ก คำค้นหา