ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

CMU-KM Day ประจำปี 2560 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 11th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

CMU-KM Day ประจำปี 2560
“พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

09_รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

มช. จัดงาน CMU-KM Day ประจำปี 2560 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดงาน CMU-KM Day ประจำปี 2560 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส่วนงาน มีการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนา รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบุคลากรจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคลากรจากองค์กรภายนอก จำนวนกว่า 600 คน

พิธีเปิดงานงาน CMU-KM Day ประจำปี 2560 จะมีขึ้น เวลา 08.45 น. โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน  จากนั้นจะมีการบรรยายพิเศษ “มช. มหาวิทยาลัยคุณธรรม” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการจัดการความรู้” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช

นอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน  รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ การสร้างองค์กรแห่งความสุข องค์กรสุขภาพ และองค์กรคุณธรรม การจัดบูธ นำเสนอนโยบายและการดำเนินการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม การสร้างองค์กรแห่งความสุข องค์กรสุขภาพและองค์กรคุณธรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดบูธ นำเสนอของส่วนงานในมหาวิทยาลัย การจัดบูธ นำเสนอจากองค์กรภายนอก การจัดบอร์ดนิทรรศการ นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ การสร้างองค์กรแห่งความสุข องค์กรสุขภาพ และองค์กรคุณธรรม  และมีการมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน

แท็ก คำค้นหา